dimecres, 22 agost de 2012

Abans de donar-li la volta / Before turning her / Antes de voltearlo

Bé, ara toca acabar algunes zones del interior per poder donar-li la volta al casc, sobretot les parts que estaran al revés un cop el casc estigui en posició "normal" / Well, now its time to finish some inside parts before turning the hull, especially those which will be upside down once the hull rests in its normal position / Bien, ahora es el momento de acabar algunas partes del interior para así poder voltear el casco, especialmente aquellas partes que estarán al revés una vez el casco se halle en posición "normal"

Tercera i última capa d'imprimació epoxi / Third and last epoxi primer coat / Tercera, y última, capa de imprimación epoxi
 
 
 
Acabant l'interior, les parts blanca són epoxi amb colorant, així desprès no s'ha de pintar / Finishing some inside parts, white zones are epoix plus colorant so not to paint it later on / Finalizando el interior, las zonas blancas son epoxi con colorante, así no hay que pintar luego
 
 


Caixa de quilla / Keel box / Caja de la quillaTanc de llast amb i sense la tapa, detall ferratge intern / Balast tank with and without top, detail of internal fittings / Tanque de lastre con y sin tapa, detalle del herraje interno